I. ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ
1.
Сайтът "travelmaggie.com” е собственост на Магдалена Любомирова Тодорова.
За целите и по смисъла на настоящите Общи условия за ползване, интернет страницата travelmaggie.com, ще се изписва за краткост по следния начин: travelmaggie.
Настоящите „Общи условия“ уреждат отношенията между Магдалена Любомирова Тодорова като собственик и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител).

2. Терминологични бележки за нуждите на настоящите Общи условия:
а.Потребител“ – физически лица, използващи сайта;
б.Общи условия“ – правилата, които Потребителят приема при използването на сайта;

3. Сайтът и информацията, предлагана в него, функционират при точно и ясни определени правила.
С влизането в уебсайта Потребителят декларира, че желае да ползва Услугите на сайта, че е запознат с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва при използването на сайта travelmaggie, на всяка връзка и секция от него, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено в следствие на използването на този сайт. 

II. ДОСТЪП
4.
Собственикът си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя.

5. Сайтът си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които се контролират от администратор. В този случай за Потребителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.

6. travelmaggie има правото да поставя на всяка от страниците на сайта, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от оператора или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на оператора. Операторът не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на потребителя при ползването услугите на сайта.

III. ОТГОВОРНОСТ
7. travelmaggie
прави всичко възможно, за да поддържа сайта си в добро техническо състояние, да поддържа вярно и точно съдържание, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. travelmaggie не гарантира, че предоставените услуги са незасегнати от компютърни вируси и злонамерени атаки от трети лица, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи. travelmaggie не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди (причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни), породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство.

8. Изпращайки материали, до който и да е от сървърите на сайта, чрез електронна поща или през платформата включително, но не само, Потребителят приема, че:
а. Материалите и информацията в/с тях не съдържат нищо, което противоречи на приложимото право или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;
б. Трябва да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни подобни елементи и програми, преди да изпрати материалите и информацията в/с тях;
в. Притежава материалите и информацията в/с тях или има неограничени права да ги предоставя – екипът може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите разкрити в тях в своите продукти и услуги, без да носи за това финансова или каквато и да е друга отговорност.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
9.
Сайтът не събира/ обработва/ съхранява лични данни. Следва правилата на настоящия документ и принципите за работа с лични данни по приложимото право и Закона за защита на личните данни на Република България.

V. ИНФОРМИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10.
Посочената информация е обща и абстрактна. Актуалността й се следи от екипа на сайта, но са възможни пропуски по отношение на частични или дори цялостни промени, вкючително в законодателния режим. В случай на забелязани несъответствия между посочената в сайта информация и законодателството в Република България или Европейския съюз, Потребителят има възможност да се обърне към екипа и да посочи несъотвествието. Екипът си запазва правото да провери подадения сигнал и в случай на необходимост да предприеме действия за отстраняването му.

11. Потребителят се задължава при ползване на услугите на сайта да спазва законодателството, добрите нрави, морала, утвърдената интернет етиката и да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ
12.
Обвързването с Общите условия е приложимо както за текущата конфигурация на сайта, така и за всички промени, направени в него под формата на допълнителни изменения или добавяне на нови връзки, секции и други.
- travelmaggie запазва правото си едностранно да променя, изменя и добавя настоящите Общите условия, като за това не е длъжен изрично да уведомява Потребителя. Всички промени в Общите условия, които travelmaggie прави, ще бъдат публикувани на тази страница и всеки Потребител има свободен достъп до тях. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Отговорност на Потребителят е да се запознае с Общите условия преди всяко използване на интернет сайта travelmaggie;
- travelmaggie  може да промени или прекрати всеки аспект, услуга или характиеристика на сайта си по всяко време, включително, но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (хардуер и софтуер) необходимо за достъп или употреба. 

VII. АВТОРСКИ ПРАВА
13.
Цялата информация (статии, образци на документи и други материали) представлява интелектуална собственост на авторите в екипа на организацията. Използването й се разрешава по следните правила:
а. Всеки може да споделя всеки материал с връзка/линк към неговия първоизточник (конкретната url страница на Платформата) само с писменото позволение на автора;
б. Като запазва всяка връзка/линк в дадения материал;
в. С посочване на автора;
г. Без модификации;
д. И некомерсиално.

14. Съдържанието на travelmaggie.com е защитено чрез Creative Commons CC. Това е политика, която защитава авторските ни права /всички текстове и снимки/.

15. Всяко копие на авторски материал, което не спазва изрично условията на чл. IX, т. 16 и т.17 подлежи на заплащане към нас в размер на 500 лв., дължимо до 7 работни дни от датата на публикуване на материала.

VIII.  ОБРАТНА ВРЪЗКА
16.
Екипът ни цени обратната връзка на Потребителя и гарантира, че изпращането на съобщения до Потребителя става само след изрична заявка от страна на Потребителя през специалната форма за контакт. След като последният регистрира своя електронен адрес в специалната форма за контакт, Потребителят се съгласява да получава известия за новите материали, публикувани на Платформата и друга актуална информация около проекта.

17. Екипът на travelmaggie си запазва правото да влиза във връзка с Потребителя за целите на допитвания/анкети, свързани с качеството на предоставяната информация:
а. Посочените в настоящата точка допитвания/анкети могат да се извършват както чрез виртуалната среда и по-конкретно някои от дигиталните/онлайн канали, така и по различни физически начини, включително, но не само, брошури, бюлетини, картички, въпросници, социологически проучвания и т.н.;
б. Целта на допитванията/анкетите е подобряването на предоставяните материали и нивото на проекта.

IX. ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
18.
С използването на уеб сайта и информацията в него, Потребителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия, срещу което получава правото да използва безплатно уеб сайта за лични и нетърговски цели.